Schoolhistorie

De start van de Hindoe basisschool in Rotterdam.
Rotterdam koos voor de naam van de Hindoe basisschool de "Shri Saraswatie School (afgekort de SSS). Shri Saraswatie wordt door de Hindoes aanbeden als de goddelijke manisfestatie van kennis, wijsheid, kunst en wetenschappen. Na de toezegging van de gemeente Rotterdam dat de vergunning om de Hindoe school te bouwen verleend zal worden, werd door de heer Ramdhanie, ondervoorzitter van Stichting Hindoe Onderwijs (SHO), het verzoek gedaan om samen te werken met de SHON. Het bestuur van Rotterdam wilde haar zelfstandigheid niet prijsgeven. SHON garandeerde deze zelfstandigheid en ging er mee akkoord dat besluiten over onze school niet kunnen worden genomen zonder instemming van het schoolbestuur van Rotterdam. Het bestuur van de SHON stemde er tevens mee in dat het vormen van het bestuur dan wel aanvullingen van het bestuur een zaak was (en zal blijven) van het bestuur van Rotterdam en dat daarin het bestuur van SHON niet meer dan een adviserende rol kan hebben. Afgesproken werd dat om redenen van doelmatigheid en eenheid binnen de Hindoe gemeenschap de administratie van de drie scholen vanuit een centrale plek zou plaatsvinden via het bestuur van de SHO, waarvan een of meer vertegenwoordigers van de Shri Saraswatie School (SSS) ook deel moesten uitmaken.

 

De tijd was kort en er moest heel veel werk worden verzet om de school te laten starten op de eerste dag dat de scholen hun deuren zouden openen voor het schooljaar 1990-1991. De gemeente slaagde er uiteindelijk in een gebouw voor dit doel aan te wijzen. Gemeente Rotterdam besloot om het voormalige scheepsinternaat aan de Blokmakersstraat in Rotterdam West voor dit doel geschikt te maken. Maar het kostte veel meer tijd dan de gemeente had gepland om dit internaat te verbouwen en in te richten als een basisschool. Daarom moest in eerste instantie genoegen worden genomen met de Bospolderschool in de omgeving die inmiddels was gesloten en binnen korte tijd zou worden gesloopt. De dag van de opening van de school brak aan. De schoolleiding moest tot haar grote schrik en teleurstelling constateren dat ondanks de vele voorbereidingen en afstemming met de ouders die hun kinderen hadden ingeschreven, slechts 47 kinderen kwamen opdagen. Bepaalde mensen waren bezig geweest de ouders te ontmoedigen en het troosteloze, verwaarloosde en stoffige aanblik van het te slopen gebouw deed de rest. De ouders waren danig geschrokken van de staat waarin het gebouw verkeerde! Tegen november waren in het gerenoveerde gebouw vier lokalen gereed gemaakt. Daar werd begonnen met 64 leerlingen. De eerste directeur was de heer drs . B. Ramdas die, samen met 4 leerkrachten, de zorg van deze leerlingen op zich nam. 

 

De Shri Saraswatieschool is een basisschool op hindoeïstische grondslag. De Hindoe filosofie heeft nimmer mensen van welke ras, geslacht of geaardheid uitgesloten, en staat vanaf haar prille begin open voor mensen met een ander geloof, mits zij bereid zijn om de Hindoe identiteit van de school te respecteren. Langzamerhand was de renovatie gereed, de resultaten van de eerste leerlingen waren ondanks de moeilijke omstandigheden waaronder onderwijs moest worden gegeven zeer bemoedigend en bevredigend. Ouders begonnen vertrouwen te krijgen in de school. Maar wij moeten helaas selectief te werk gaan bij de inschrijving, omdat wij niet in staat zijn om de kinderen uit de wat verder gelegen wijken te vervoeren. Het was ook onverantwoord om de ouders te adviseren hun kinderen van 8 of 9 jaar helemaal uit Rotterdam -Zuid, Kralingen etc. met het openbaar vervoer naar de school in Rotterdam -West te sturen. Het ondersteunend personeel zorgt onder andere ervoor dat middels schoolbussen de kinderen naar school worden vervoerd.

 

Het bestuur van de school, de huidige directeur en het personeel doen hun uiterste best om van onze school een school te maken waarop niet alleen alle Hindoes, maar de totale Rotterdamse gemeenschap trots op kan zijn. Onze school doet het zeer goed als het gaat om de leerprestaties. De resultaten van de landelijke CITO toetsen tonen dat duidelijk aan! Maar de meerwaarde van de school was dat naast goed onderwijs er ook plaats zou worden ingeruimd voor de ontwikkeling van de eigen identiteit, het bijbrengen van Hindoe normen en waarden, het saamhorigheidsgevoel tussen alle mensen die in de straat, de stad, het land en in de wereld wonen te bevorderen. Hiermee hangt samen de integratie tussen de diverse groepen in de samenleving. Onze kinderen zijn nu goed voorbereid om de integratie niet met lege handen in te gaan, maar ook een eigen inbreng te hebben in de vorm van eigen normen, waarden, cultuur, etc. Integratie moet een zaak worden van geven en nemen en niet alleen maar klakkeloos overnemen wat anderen dicteren. Zoals wij bereid moeten zijn om open te staan voor de goede dingen van anderen, moet er ook van de andere kant die bereidheid bestaan open te staan voor het goede van ons. Dan pas is er sprake van werkelijke integratie! In de huidige Nederlandse samenleving waar steeds meer sprake is van onverdraagzaamheid, onderlinge haat tussen bevolkingsgroepen, radicalisering, escalaties, terroristische acties enz. kunnen onze Hindoe jongeren een voorbeeldfunctie vervullen door de Hindoe waarden als verdraagzaamheid, begrip voor elkaar, gebruik van het gezonde verstand enz. als voorbeeld te stellen.