Ouderraad

De Ouderraad behartigt de belangen van de leerlingen via de ouders. Zij zorgt voor een goede communicatie tussen ouders, directie en personeelsleden en tussen ouders onderling. De Ouderraad weet welke ontwikkelingen zich binnen de school voordoen en wat er onder de ouders leeft. Ouders kunnen contact opnemen met de Ouderraad, als men op school tegen problemen aanloopt.
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is vastgesteld op € 40,00 per kind.

Wij verzoeken u vriendelijk om de ouderbijdrage voor elk schooljaar over te maken op:

Rekeningnummer (IBAN): 
Ten name van:                 Schoolfonds Shri Saraswatie
Onder vermelding van:     Naam van uw kind(eren) & groep van uw kind(eren))

 

Doelstelling van de Ouderraad
De doelstelling van de Ouderraad is het behartigen van de belangen van de ouders van leerlingen door bijvoorbeeld: gevraagd en ongevraagd advies te geven aan directie en andere geledingen binnen de school. Het creëren van structuren, waarbinnen ouders direct of indirect invloed kunnen uitoefenen op het schoolgebeuren. Advies geven/aandragen/goedkeuren voor het besteden van de ouderbijdragen,
het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, schoolreizen en schoolfeesten.

Klik op onderstaande link voor het jaarverslag waarin duidelijk wordt aangegeven op welke wijze de ouderbijdrage wordt besteed.

Jaarverslag ouderbijdrage schooljaar 2022-2023

De leden van de Ouderraad zijn:
1. Mw. A. Balkaran-Gajadien (voorzitter)
2. Mw. B. Bhajan (penningmeester)
3. Mw. R. Ramsaran
4. Mw. A. Dihalu-Ramcharan
5. Mw. N. Kalika

 

De ouders en onze school
De ouders/verzorgers spelen op verschillende manieren een belangrijke rol binnen ons onderwijs. Alle ouders kunnen lid worden van de ouderraad, leden worden gekozen/herkozen tijdens OR-verkiezingen die van te voren worden aangekondigd.


Aandachtsgebieden van de ouderraad
Seizoensgebonden feesten zoals:

 • Divali
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Holi

Maar ook:

 • mededelingen/opmerkingen vanuit het team
 • verkeersveiligheid
 • onderwijszaken (leermethodes)
 • informeren van ouders / oudercontacten
 • vervoer naar en van buitenschoolse activiteiten
 • kriebelteam (luizenpreventie)
 • opmerkingen / ideeën van ouders, ouderraadsleden en teamleden
 • vrijwilligerslijst

 

Contact medezeggenschapsraad -ouderraad
Aan het begin van het schooljaar vergaderen de ouderraad en medezeggenschapsraad gezamenlijk.


Niet in OR of MR, maar wel ondersteunend!
Veel ouders/verzorgers helpen op school, wat zeer stimulerend werkt voor de kinderen.
Die hulp bestaat o.a. uit:

 • Het uitlenen van bibliotheekboeken;
 • Het helpen bij de spelletjes in de kleutergroepen in de wintermaanden;
 • Het verzorgen van de kerstmaaltijd;
 • Het begeleiden van teams bij sportwedstrijden;
 • Vervoer bij uitstapjes;
 • Ondersteuning bij activiteiten in het kader van de verlengde schooldag.


De school is blij dat steeds meer ouders/verzorgers zich aanmelden voor ondersteuning.
Een goed contact tussen school en ouders/verzorgers is heel belangrijk. De school We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt.
Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind(eren).

 

Contact Ouderraad
Mocht u nog vragen willen hebben over de OR of voor andere zaken, dan kunt u gerust contact opnemen met de OR via het mailadres:
ouderraad@shrisaraswatie.nl.

 


Informatie aan de ouders/verzorgers


De Nieuwsbrief
In de eerste week van iedere maand ontvangt u de “Nieuwsbrief”. Hierin vertellen we wat er in de klassen gebeurt, welke activiteiten er zijn en geven we belangrijke data door. We proberen alle informatie van dat moment in de ‘Nieuwsbrief’ te verwerken, zodat u up to date bent van alle nieuwtjes.

Ouderavonden

Voor de ouders/verzorgers van groep 8 organiseren we elk jaar één of meerdere voorlichtingsavonden over de diverse vormen van voortgezet onderwijs.
Verder krijgen de ouders/verzorgers van groep 8 een uitnodiging voor een gesprek n.a.v. de resultaten op de Eindtoetsen (CITO -einduitslag).

Inloop moment in de klas.

Aan het begin van het schooljaar, krijgen de ouders de gelegenheid om samen met hun kind(eren) de school “in te lopen” om van hun eigen kind te horen wat ze zoal doen in school. Voor u tevens de gelegenheid om nieuwe leermiddelen te bekijken. Elke vrijdag van de maand is er een inloop van 14:30 - 15:00 en bent u ook van harte uitgenodigd om in de klas een kijkje te nemen.

Oudergesprek

Door het schooljaar heen zijn er verschillende start- en ontwikkelgesprekken. De leerkracht gaat dan samen met u en uw kind(eren) in gesprek over de voortgang van zijn of haar ontwikkeling. Via Parro wordt een agenda aangemaakt zodat ouders zich kunnen inschrijven. Bij de start van het schooljaar vind het startgesprek plaats en twee momenten per jaar, wanneer het rapport wordt meegegeven, zijn er ontwikkelgesprekken.

Wilt u meer weten over uw kind of tussentijds weten hoe het gaat, dan gaan de leerkrachten graag met u in gesprek. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u een afspraak maken voor een gesprek na schooltijd.