Klachtenregeling van de Shri Saraswatie school

Er is een klacht…

Als een leerling, ouder of personeelslid een probleem of een klacht heeft over zaken die op de Shri Saraswatie School spelen, dan nemen we dit serieus en zullen we ons uiterste best doen om zo snel mogelijk tot een passende oplossing te komen. 

Vaak kan een oplossing worden bereikt door het gesprek aan te gaan met de persoon of met de personen waarmee problemen zijn ontstaan. Daarom vragen we u altijd als eerst het gesprek aan te gaan met de direct betrokken persoon, voor ouders is dit vaak de leerkracht. Mocht u daar geen gehoor vinden of ontevreden zijn over de afhandeling dan kunt u zich wenden tot de directie van de school.

Het probleem of de klacht kan ook besproken worden met de door de school aangestelde schoolvertrouwenspersoon, die behulpzaam kan zijn bij het bereiken van een oplossing. De schoolvertrouwenspersoon van de Shri Saraswatie School is Dirja Masmeijer. Zij is te bereiken via mail; dmasmeijer@shrisaraswatie.nl en via telefoon 010-4779494.

Contact met de schoolvertrouwenspersoon is niet verplicht. De klacht kan ook direct bij de directie worden gemeld waarbij u, indien de deur open is, altijd kunt binnenlopen. Uiteraard kunt u de directie ook bereiken per mail; info@shrisaraswatie.nl of per telefoon 010-4779494. Indien het probleem of de klacht niet direct is op te lossen zal de directeur de klacht in behandeling nemen en hierin de juiste stappen nemen.

 

Onafhankelijk advies vragen

Een leerling, ouder of personeelslid die een klacht bij de directeur heeft ingediend kan er voor kiezen om in gesprek te gaan met de onafhankelijke externe vertrouwenspersoon van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON), de heer Albert van der Zalm, te beriken via het mailadres: info@albertvanderzalm.nl en telefoon: 06-23814297. Naast het geven van informatie kan de externe vertrouwenspersoon met de desbetreffende persoon op zoek naar een oplossing voor de klacht of adviseren over hoe verder te handelen.

 

De directeur komt met een uitspraak over de klacht.

De directeur zal, waar nodig, met meerdere betrokkenen spreken en, na afstemming met de voorzitter van het College van bestuur van de stichting Hindoe Onderwijs Nederland, schriftelijk of mondeling aan de desbetreffende persoon laten weten wat de school met de klacht zal doen.

Mocht de persoon met de klacht niet tevreden zijn over de wijze waarop de directie de klacht heeft afgehandeld. Dan is een beroep mogelijk op de onafhankelijke landelijke klachtencommissie waar SHON is aangesloten. Deze commissie zal uw klacht in behandeling nemen en oordelen over het handelen van de school. Zonodig kan de commissie uitspreken dat de school alsnog aanvullende maatregelen moet nemen. 

 

Contactgegevens:

Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

t: 070-3861697

e: info@gcbo.nl www.GCBO.nl (GBCO staat voor Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs)

 

N.B. Voor klachten m.b.t. de privacy-wetgeving kunt u contact opnemen met onze Funtionaris Gegevensbescherming, mevr. M. van der Horst, via privacy@shon.nl 

 

De vertrouwensinspecteur:

Helaas kunnen er zaken voorvallen in het onderwijs die niemand wil. Seksueel, psychisch of fysiek geweld bijvoorbeeld. Het is goed te weten dat u in zulke gevallen terecht kunt bij een van de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. Wat kan u aan hen hebben, en wanneer bent u zelfs verplicht contact op te nemen?

 

Via onderstaande link kunt u alle informatie vinden en welke rol de vertrouwensinspecteur heeft, of kan hebben, binnen de school:
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs