Algemene informatie

Peuterschool Dwarka (voorheen: Peuterspeelzaal Dwarka) bestaat al langer dan 15 jaar. Sinds 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen als gevolg van de harmonisatie gezien als kinderopvang.

De doelen van de harmonisatie zijn gelijke kwaliteitseisen en gelijke financiële toegankelijkheid voor werkende ouders.

Dwarka is kleinschalig, zodat elk kind veel aandacht krijgt. De groepsruimte is gezellig en kindervriendelijk. Er is ook gelegenheid om buiten te spelen. We werken met een vast dagritme en vaste regels. Dit biedt de kinderen structuur en duidelijkheid aan en het bevordert hun gevoel van veiligheid en geborgenheid. Ze kunnen in alle rust spelen, bewegen, zingen, knutselen, ontdekken en zich moeiteloos verder ontwikkelen.


Meer informatie kunt u lezen in het informatieboekje dat op deze site is geplaatst.

Doelstelling, algemene visie
Het doel van Dwarka is om peuters de gelegenheid te geven om in een vertrouwde en veilige omgeving met leeftijdgenootjes te spelen en onder begeleiding van speciaal daarvoor opgeleide pedagogische medewerkers de ontwikkeling van de kinderen spelenderwijs te bevorderen, ten einde goed voorbereid over te kunnen stappen naar de basisschool.

Onze visie is dat door het creëren van een warme, vertrouwde sfeer het vertrouwen van de kinderen zal worden gewonnen en zij zich vrij zullen gaan voelen. Zij kunnen zich dan optimaal ontwikkelen op alle gebieden die voor een peuter belangrijk zijn, zoals op emotioneel, sociaal, verstandelijk en motorisch gebied.

 

Beleidsplan, basisdoelen

Ons beleid berust op 4 pedagogische basisdoelen: Elk kind moet zich veilig voelen in de peuterschool (Emotionele veiligheid) en moet uitgroeien tot iemand die zelfredzaam is, zelfvertrouwen heeft en flexibel kan omgaan met verschillende situaties (Persoonlijke competentie), elk kind leert goed in een groep te vertoeven (Sociale competentie) en leert om te gaan met waarden en normen, waar hij binnen en buiten een groep baat bij heeft (Overdracht van normen en waarden).

Spelenderwijs leren en begeleiding

We werken volgens een methode van het V.V.E.-programma. V.V.E. is de afkorting van Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit is een gecertificeerd onderwijsprogramma dat speciaal gemaakt is voor jonge kinderen en het heeft thema’s die aansluiten op de belevingswereld van de peuters. De natuurlijke leergierigheid van het jonge kind wordt benut door spelen te combineren met leren. Zo ontwikkelen de kinderen zich moeiteloos op alle gebieden die voor hun ontwikkeling nodig zijn en op het gebied van taal en rekenen.

De ruimte is zo ingericht dat de peuters zelfstandig kunnen spelen en overal bij kunnen. Er zijn diverse schattige speelhoeken, zoals een bouwhoek, leeshoek, rusthoek, schilderhoek

Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen speciale aandacht in de vorm van tutoring, taalstimulering en spel. Ouders worden betrokken bij het programma door thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind in de peuterschool heeft gedaan. Voor kinderen die daar behoefte aan hebben, worden de bestaande thema’s uitgebreid.

Onze volledige werkwijze is uitgebreid omschreven in ons pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan kunt u op de locatie inzien of aanvragen bij één van onze pedagogische medewerkers.
De pedagogische medewerkers (groepsleidsters) zijn gediplomeerd volgens de normen van de cao-kinderopvang en worden steeds bijgeschoold. Alle medewerkers en eventuele stagiaires beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en zijn ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang.

 

Voorschool, doorgaande lijn

Dwarka is de voorschool van Regenboogschool Shri Saraswatie. Door een hechte samenwerking en afstemming van werkwijze verloopt de ontwikkeling van het kind vloeiend en zonder onderbreking (doorgaande lijn). Er zijn doorlopende programma’s/leerlijnen voor taal, rekenen en sociale ontwikkeling en er vindt (met toestemming van de ouders) overdracht plaats van gegevens van de kinderen door Dwarka aan de school. Wanneer het zover is, kan uw peuter soepel overstappen naar groep 1. Wanneer uw kind eenmaal op de basisschool zit, is dat geen onbekende plek en is de kans groot dat uw kindje al andere kindjes van de nieuwe klas kent.

 

Ouders, oudercommissie

Wij streven naar een goede afstemming van de leefwereld van het kind op de peuterschool en thuis, door goed contact met de ouders te houden en regelmatig met hen te praten over hun kind en de gebeurtenissen op de peuterschool. Dit gebeurt bij het brengen en halen van het kind en bij oudergesprekken. De oudergesprekken worden gehouden aan de hand van een observatieverslag, waarin de voortgang van uw kind op diverse ontwikkelingsgebieden wordt bijgehouden.

Dwarka kent een oudercommissie. De ouders kunnen zo meedenken en meepraten over het gebeuren bij Dwarka. Door de doorstroom van de peuters naar de basisschool komen regelmatig plaatsen in de oudercommissie vrij.Ouders worden dan ook van harte uitgenodigd om als lid zitting te nemen in de oudercommissie.

 

LekkerFit!

De gezondheid van de kinderen is belangrijk voor ons. Daarom doen we ook mee aan het Rotterdamse programma LekkerFit! voor gezond eten en een actieve leefstijl. Ook voor onze kleintjes is een programma opgesteld waar spelenderwijs 'bewegen' en 'groente en fruit' blijvend aan bod komen. We hebben ook en moestuintje. Zodra er groente of fruit klaar is, proeven we die samen en kan er af en toe ook iets mee naar huis gegeven worden.

De peuters mogen gesneden fruit en water meenemen. Drankjes met prik of suiker zijn niet toegestaan. Traktaties geschieden ook volgens LekkerFit!

Over de Lekker Fit!-aanpak kunt u meer lezen op de site: www.lekkerfit010.nl/

 

Externe organisaties

Voor een optimale ontwikkeling van de kinderen hebben wij korte lijntjes met externe organisaties, zoals het voorschoolse maatschappelijk werk (VSMW) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het in voorkomende gevallen bespreken van kinderen doen we uitsluitend met toestemming van ouders.

 

Kosten
Wij hanteren een uurtarief, dat jaarlijks door de overheid wordt bepaald. In 2022 bedraagt het uurtarief € 8,50. Wat de ouders/verzorgers werkelijk netto zelf betalen (de ouderbijdrage) is echter een stuk minder, omdat zij een tegemoetkoming kunnen krijgen in de vorm van een Kinderopvangtoeslag of anders een subsidie van de gemeente.

 

Wie krijgt Kinderopvangtoeslag?
Alleenstaande ouders of beide ouders die werken/studeren kunnen Kinderopvangtoeslag krijgen. U kunt meer hierover lezen op: www.rijksoverheid.nl

U kunt voor maximaal 230 uur per maand Kinderopvangtoeslag aanvragen. De hoogte van de Kinderopvangtoeslag hangt van een aantal factoren af. Voor de berekening van de Kinderopvangtoeslag kunt kijken op: www.belastingdienst.nl

 

Indicaties Extra spelen en leren

Vanaf 2 ½ jaar mogen peuters minimaal 8 uur per week komen.

Peuters die van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een indicatie Extra spelen en leren hebben gekregen, mogen vanaf 2 ½ jaar 16 uur per week komen. Hiervan hoeven de ouders alleen voor 8 uren te betalen, onverminderd uw aanspraak op de Kinderopvangtoeslag dan wel gemeentelijke subsidiering. De extra 8 uren zijn gratis.

Peuters die deze indicatie niet hebben, mogen minimaal 8 uur per week komen.


Ouders mogen hun kind voor zo veel meer uren plaatsen dan 8 of 16 uren als ze dit wensen en er plaats is.

 

Indicatie Gelijke kansen

Met de indicatie Gelijke kansen kunnen peuters in gezinnen die gebruikmaken van schulddienstverlening gratis komen.

 

Prijzentabel

Op deze site is een Prijzentabel geplaatst. Hieruit kunt u afleiden hoeveel u moet betalen.

Ouders die Kinderopvangtoeslag krijgen, ontvangen deze rechtstreeks van de belastingdienst, zodat zij het volle brutobedrag aan de peuterschool moeten betalen, hetgeen in de tabel onder KOT wordt vermeld in de kleur groen. 

Ouders die geen kinderopvangtoeslag kunnen krijgen, maken aanspraak op een subsidie van de gemeente. De gemeente verrekent deze rechtstreeks met de peuterschool, zodat de ouders alleen het nettobedrag (de ouderbijdrage) aan de peuterschool hoeven te betalen. Deze wordt in de tabel onder VVE vermeld, in de kleur oranje/roze.

Een prijzentabel is op deze site geplaatst.

 

Inschrijving

De inschrijving vindt plaats door het invullen en ondertekening van een inschrijf- en intakeformulier. Dit gebeurt op de locatie. U kunt uw kind ook telefonisch, per WhatsApp of email aanmelden.
Bezoekadres: Schoolgebouw Basisschool Shri Saraswatie, Blokmakersstraat 46, Rotterdam.
E-mail: info@peuterschooldwarka.nl - Telefoon via school: 010 477 94 94 en rechtstreeks: 06 45 63 88 99.

 

Toezicht

In opdracht van de gemeente Rotterdam voert de GGD elk jaar onaangekondigd inspecties uit om te beoordelen of de peuterschool zich houdt aan de toepasselijke voorschriften. Peuterschool Dwarka is bij de laatste GGD-inspecties goed beoordeeld. Daar zijn we natuurlijk trots op. De inspectierapporten kunt u inzien op de site van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), behulp van de naam Peuterschool Dwarka of het registratienummer 117354648: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Het (laatste) inspectierapport dd. 20 mei 2021, kunt u ook op deze site zien.

Klachtenregeling
Wij doen ons best om in harmonie met de ouders te werken. Mocht een ouder toch ergens ontevreden over zijn, dan vragen we dit eerst met een groepsleidster te bespreken en samen tot een oplossing te komen. Als dit niet helpt, kunt u intern een klacht indienen. De klachtenregeling kunt u altijd opvragen op de locatie. Als ook dit geen oplossing biedt, kunt u van uw klacht een geschil maken en deze indienen bij: De Geschillencommissie, bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag - Postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag - telefoon 070 310 53 10 - site: www.degeschillencommissie.nl