Foto 1

Algemene informatie

KInderopvang Dwarka (hierna: Dwarka) is een peuteropvang voor jonge kinderen tussen 2 en 4 jaar. Om samen te spelen en zich te ontwikkelen.

De kinderen worden onder begeleiding van beroepskrachten spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Dwarka heeft een gezellige en kindervriendelijke accommodatie. Er is ook gelegenheid om buiten te spelen. Er is structuur en er zijn vaste regels en werkschema’s. De kinderen kunnen in een omgeving van veiligheid, geborgenheid en rust spelen, bewegen, zingen, knutselen, ontdekken en zich moeiteloos verder ontwikkelen.
Doelstelling, algemene visie

Het doel van Dwarka is om peuters de gelegenheid te geven om in een vertrouwde en veilige omgeving met leeftijdgenootjes te spelen en onder begeleiding van speciaal daarvoor opgeleide pedagogische medewerkers de ontwikkeling van de kinderen spelenderwijs te bevorderen.

Onze visie is dat door het creëren van een warme, vertrouwde sfeer het vertrouwen van de kinderen zal worden gewonnen en zij zich vrij zullen gaan voelen. Zij kunnen zich dan optimaal ontwikkelen op emotioneel, sociaal, verstandelijk en motorisch gebied.

Beleidsplan, basisdoelen

Hoe wij te werk gaan, is beschreven in ons pedagogisch beleidsplan. U kunt hierin lezen over ons pedagogisch handelen, ons speelwerkplan, ons ouderbeleid, ons kwaliteitssysteem en de veiligheidsnormen en de eisen die we hanteren. Het beleidsplan ligt op de locatie ter inzage voor alle ouders en kan op aanvraag digitaal aan u ter beschikking worden gesteld.

 

Ons beleid berust op 4 pedagogische basisdoelen: 

  • Emotionele veiligheid: Elk kind moet zich veilig en vertrouwd voelen op de kinderopvang. Vaste rituelen, ritmen en regels zorgen ervoor dat kinderen zich veilig en zeker voelen. Dit is erg belangrijk. Niet alleen omdat het kind zich dan thuis voelt op de kinderopvang. Dit is ook een voorwaarde, zodat het kind zich maximaal kan ontwikkelen 
  • Persoonlijke competentie: Een kind moet uitgroeien tot een persoon die zelfvertrouwen heeft, zelfredzaam is en flexibel kan omgaan met verschillende situaties. Elk kind beschikt over eigen vaardigheden/talenten. Middels een gevarieerd spel- en activiteitenaanbod stimuleren we het kind om deze vaardigheden te benutten en te ontwikkelen. 
  • Sociale competentie: De groep heeft een belangrijke functie. Dwarka zien we als een samenleving in het klein waar de kinderen kunnen leren om goed binnen een groep te vertoeven. De kinderen kunnen de wereld om hen heen ontdekken. Zij leren van én door elkaar, voor nu én later. Zij leren nieuwe mensen kennen, buiten hun eigen familie. Het kennismaken met andere volwassenen en kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor eigen belang zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in een groep. In de groep worden deze vaardigheden gestimuleerd door bijvoorbeeld elkaar te helpen, speelgoed samen op te ruimen en het vieren van feestelijke gebeurtenissen. 
  • Overdracht van normen en waarden: Het eigen maken van normen en waarden maakt onderdeel uit van het werk op de kinderopvang. Binnen en buiten de groep zijn er situaties die leermomenten zijn voor het kind. Door de reacties van de pedagogische medewerkers op zulke situaties ervaart een kind wat wel en niet goed is.

Spelenderwijs leren

De kinderen krijgen de gelegenheid in een warme en vertrouwde omgeving met leeftijdgenoten te spelen. Tegelijkertijd worden ze op speelse wijze gestimuleerd op alle gebieden die voor hun ontwikkeling nodig zijn. Dit gebeurt volgens de methode Piramide van het V.V.E.-programma.

 

V.V.E. is de afkorting van Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit is een erkend onderwijsprogramma dat speciaal gemaakt is voor jonge kinderen. Hierbij wordt spelen gecombineerd met leren. De kinderen zich zo moeiteloos ontwikkelen op alle gebieden die voor hun ontwikkeling nodig zijn, zoals op het gebied van taal en rekenen.

 

Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen speciale aandacht in de vorm van tutoring, taalstimulering en spel. Ouders worden betrokken bij het programma door onder andere thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind in de speelzaal heeft gedaan. Voor kinderen die daar behoefte aan hebben, worden de bestaande thema’s uitgebreid. Tegen de tijd dat de kinderen 4 jaar worden, zijn ze goed voorbereid op de overstap naar de basisschool.

 

De groepsleidsters van Dwarka zijn gekwalificeerde pedagogische medewerksters.

 

Voorschool, doorgaande lijn

Dwarka bestaat als peuterspeelzaal langer dan 15 jaar en is gevestigd in het schoolgebouw van Shri Saraswatie School. Dwarka is de voorschool van deze basisschool. Wij hebben een hechte samenwerking met elkaar. Door samenwerking en afstemming van werkwijze verloopt de ontwikkeling van het kind vloeiend en zonder onderbreking (doorgaande lijn).

Er zijn doorlopende programma’s/leerlijnen voor taal, rekenen en sociale ontwikkeling en er vindt overdracht plaats van gegevens van de kinderen door Dwarka aan de school. Wanneer het zover is, kan uw peuter soepel overstappen naar groep 1. Als uw kind eenmaal op de basisschool zit, is dat geen onbekende plek en is de kans groot dat uw kindje al andere kindjes van de nieuwe klas kent.

Ouders, oudercommissie

Wij streven naar een goede afstemming van de leefwereld van het kind op de peuterspeelzaal en thuis door goed contact met de ouders te houden en regelmatig met hen te praten over hun kind en de gebeurtenissen op de peuterspeelzaal. Dwarka kent een oudercommissie. De ouders kunnen zo meedenken en meepraten over het gebeuren bij Dwarka. De oudercommissie heeft 3 tot 4 leden en heeft in overleg met het team van Dwarka tenminste twee keer per jaar ouderbijeenkomsten. Door de doorstroom van de kinderen naar de basisschool komen regelmatig plaatsen in de oudercommissie vrij. Ouders worden dan ook van harte uitgenodigd om als lid deel te nemen aan de oudercommissie.

LekkerFit

Wij doen ook mee aan het Rotterdamse programma LekkerFit voor gezond eten en een actieve leefstijl. Ook voor onze kleintjes is een programma opgesteld waar spelenderwijs 'bewegen' en 'groente en fruit' blijvend aan bod komen. We hebben ook en moestuintje. Begin van de zomervakantie konden onze peuters groente uit ons moestuintje meennemen naar huis! In verband met het Lekker Fit programma nemen de peuters gesneden fruit en water mee. Het is niet toegestaan om dranken met prik of suiker mee te nemen.

Externe organisaties

Dwarka werkt samen met externe organisaties, zoals voorschoolse maatschappelijk werk, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG, voorheen Consultatie Bureau).

Aantal uren

Alle Rotterdamse peuters van 2 tot 4 jaar kunnen in ieder geval 6 uren meedoen aan het V.V.E. leerprogramma voor het inkomensafhankelijk uurtarief. Kinderen met een indicatie voor Extra spelen en leren krijgen daar bovenop 6 uren gratis erbij, zodat zij in totaal voor 12 uren opvang krijgen tegen betaling van 6 uren. Deze indicatie wordt verstrekt door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en heeft te maken met de taal die bij de peuter thuis wordt gesproken en het opleidingsniveau van de ouder die dagelijks voor het kind zorgt.

Ouders kunnen hun kind verder voor zoveel meer uren plaatsen als ze wensen en er plaatsen vrij zijn.

Kosten

De ouders zijn voor de opvang een inkomsensafhankelijk uurtarief verschuldigd. In 2018 is het hoogste uurtarief officieel € 7,45. Maar in werkelijkheid betalen de ouders netto veel minder, omdat een Kinderopvangtoeslag van de belastingdienst mogelijk is óf een gemeentebijdrage.

 

Kinderopvangtoeslag kunnen die ouders krijgen die allebei werken of alleenstaande ouders die werken. Zij moeten aan de ene kant het hoogste bedrag betalen, maar ontvangen aan de andere kant maandelijks kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

Ouders met één of helemaal geen inkomen uit arbeid maken geen aanspraak op kinderopvangtoeslag, maar er geldt dan een bijdrage van de gemeente. Dit geldt voor de eerste 6 uren. Deze ouders betalen direct een nettoouderbijdrage.

Op deze site is een tarieventabel ingevoegd, waarop de nettobedragen zijn vermeld die de ouders werkelijk moeten betalen. Bij voorbeeld is voor de opvang van 6 uren in 2 dagdelen bij een (gezamenlijk) inkomen tot € 23.780 een ouderbijdrage verschuldigd van € 10,80 per maand en bij een inkomen tussen € 30.330 - € 31.680 een bedrag van € 19,20 per maand. Met een indicatie voor Extra spelen en leren komt natuurlijk 6 uren extra gratis erbij.

De ouders moeten de Kinderopvangtoeslag zelf aanvragen bij de belastingdienst. Deze is mogelijk voor een maximum aantal uren. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de website van de Belastingdienst:  www.belastingdienst.nl

 

Inschrijving

De inschrijving vindt plaats door het invullen van een inschrijf/intakeformulier en ondertekening door de ouders. Dit gebeurt op de locatie. Ouders kunnen zelf langskomen of ze kunnen hun kind per email aanmelden.
 
Positieve inspectie 

Wij streven steeds naar een goede kwaliteit van Dwarka en we houden ons aan de toepasselijke voorschriften. De gemeente inspecteert dit regelmatig. Bij de laatste GGD-inspectie zijn wij goed beoordeeld. Daar zijn we natuurlijk trots op.

 

Klachtenregeling

Wij doen ons best om in harmonie met de ouders te werken. Mocht een ouder toch ergens ontevreden over zijn, dan is het in de regel het beste om dit eerst te bespreken met de groepsleidster om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Als dit niet helpt, dan kan altijd nog een klacht worden ingediend. Kinderopvang Dwarka kent een interne klachtenprocedure. Daarnaast kan een ouder met een klacht ook terecht bij de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Contactgegevens: De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoon 070 310 53 10, www.degeschillencommissie.nl Alvorens hier een klacht in te dienen, kunt u zich ook aanmelden voor informatie en advies bij het Klachtenloket Kinderopvang op de site www.klachtenloket-kinderopvang.nl Iedere ouder kan een exemplaar van de Klachtenregeling opvragen op de locatie.